Personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Hur vi hanterar personuppgifter


I Sverige och i alla EU-länder gäller dataskyddsförordningen. Förordningen stärker skyddet av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av oss på myndigheten, men också hos andra organisationer och företag.


Vi hanterar boendes och andras personuppgifter för att kunna driva föreningen och tillhandahålla våra boende och hyresgäster det som krävs enligt bostadsrättslagen och olika avtal. Det innebär bland annat att vi hanterar personuppgifter om medlemmar, andrahandshyresgäster, lokal-hyresgäster,tidigare medlemmar, avtalsparter och styrelsemedlemmar.


Om du har synpunkter på hur dina personuppgifter hanteras kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.

System och tjänster


Föreningen använder ett antal olika system och tjänster för att kunna utföra sitt arbete. Styrelsen använder följande tjänster där personuppgifter hanteras:

  • Dropbox: Lagring av dokument och bilder.
  • HSB: Ekonomisk förvaltning. Hanterar hyresavier, lägenhetsförteckning, fakturor med mera.
  • BoStyret: Ärendehanteringssystem och dokumenthantering. Även kontaktuppgifter till boende och avtalsparter.
  • One.com: E-posthantering där e-post till styrelsen och styrelseledamöter lagras. Vår hemsida finns också lagrad hos One.com.
  • Byggbeslag: Nyckelhantering
Kamerabevakning


Vi har kamerabevakning i vårt garage för att förebygga, upptäcka och utreda brott.


Personuppgiftsansvarig

Östra Orgelns samfällighetsförening, Portalgatan 105, 754 18 Uppsala.
E-post: kamerabevakning@brfklaviaturen.se


Rättslig grund

Vi kamerabevakar med stöd av en intresseavvägning. Samfällighetsföreningens intresse består främst i att öka tryggheten för våra boende samt minska risken för stölder, skadegörelse och andra brott samt de skador (fysiska såväl som ekonomiska) som dessa medför.


Lagring av material

Det inspelade materialet sparas i en vecka. Om materialet behövs för att utreda en incident sparas det under den tid som krävs för att utreda händelsen eller till dess att materialet lämnas över till en brotts-bekämpande myndighet. Dock aldrig längre än 90 dagar.


De bevakades rättigheter

Som registrerad (kamerabevakad) har du vissa rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

   - Rätt till information om vilka personuppgifter som föreningen behandlar om dig.

   - Rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

   - Rätt att göra invändning mot hur dina personuppgifter hanteras och i vissa fall kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

   - Rätt till radering av dina personuppgifter (i vissa fall).

    - Om du har synpunkter på hur dina personuppgifter hanteras kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten.


Mottagare av bevakningsmaterialet

Ingen annan än ledamöter och suppleanter i föreningen kommer att ta del av det inspelade materialet. Om materialet behövs för att utreda en incident (t.ex. en skada eller misstänt brott) kan material komma att lämnas till polisen, försäkringsbolag eller liknande.


Överföring till tredje land

Uppgifterna från kamerabevakningen förs inte över till något tredje land.